Ledarskap och engagemang

 

Coachande förhållningssätt

Oavsett vad man jobbar med, så anser jag att det coachande förhållningssättet gör stor skillnad i all kommunikation. Det coachande ledarskapet är en informell ledarstil och ses av många som en framgångsmetod för ett väl fungerande team. Fokus ligger på medarbetarens grundläggande vilja till lärande och utveckling. Resultatet blir självgående och välmotiverade medarbetare.

Grunden i det coachande ledarskapet är att se medarbetaren som den person som bäst ser sina egna möjligheter och som känner sig själv bäst. Genom att coacha medarbetaren och stötta denne kan ett självförverkligande komma till stånd och mål uppfyllas. Det ger mervärden för företaget, ledaren och medarbetaren.

 

Historik

Begreppet och tankesättet är taget från idrottens värld, där tränarens och lagledarens roll är att leda laget mot segrar. Så kan även en arbetsplats tolkas. Det gäller att tillsammans verka för att uppnå resultat och utvecklas. Med en skicklig ledare går det att uppnå resultat som annars inte hade varit möjliga, bara genom att ställe fyra frågor till sina medarbetare för att de ska tänka till ordentligt:

Mål – vad exakt vill du mer?

Verklighetsuppfattning – Precis hur ser det egentligen ut nu?

Valmöjligheter – Vad kan du göra?

Handling – Specifikt vad kommer du verkligen att göra?

 

Inga färdiga lösningar

I ett coachande ledarskap är det de anställda själva som får fokusera på sina egna problem och finna lösningar på dem, inte bara få någon lösning levererad från ovan. Istället är det den coachande ledarens roll att visa på vilka möjligheter som finns, och de konsekvenser som kan komma av olika alternativ. Coachen hjälper till att se problemen från olika synvinklar och på olika sätt.

 

Frigör potential

Ett coachande ledarskap innebär att ledaren inte kommer med alla svaren, utan uppmuntrar till ett fritt tänkande. Målet är att få medarbetaren att utvecklas. Rätt använt kan det coachande ledarskapet leda till oanade lösningar. Det frigör medarbetarens resurser och potential.

Genom att bolla tillbaka problemen till medarbetaren, som själv får arbeta med att finna lösningar frigörs dyrbar tid för den coachande ledaren. Den frigjorda tiden kan användas till strategiskt arbete och långsiktiga planer, gärna i samråd med medarbetarna.

 

Mer lojal och engagerad medarbetare

Medarbetare behöver bli sedda och uppskattade för vad de gör och vilka de är. Beröm och feedback på utförda arbeten är av stor vikt. Målet är att öka självinsikten och självkänslan hos den anställde som individ för att den i sin tur ska fungera bättre i gruppen. Ett lyckat coachande ledarskap leder till en ett större självförtroende och en känsla av inflytande hos medarbetaren, vilket i sin tur leder till mer lojala medarbetare.

 

Ta hjälp av en egen coach

Jag tror på att det goda ledarskapet utvecklas över tid snarare än på en kortare ledarskapsutbildning. Av den anledningen arbetar vi i långsiktiga ledarprogram där du integrerar kunskaperna och insikterna i din vardag. Du provar, utvecklar och renodlar din unika ledarstil i ditt unika sammanhang. Jag finns som din coach, mentor och sparringpartner under tiden.

Kontakta mig för en kostnadsfri diskussion.